U bent hier

 

Actieplan 2016 .

Het Brussels programma voor het onderwijs: acties van de Dienst schoolfacilitator in 2016
Het ‘Brussels programma voor het onderwijs’ maakt deel uit van de beleidswerven van Strategie 2025, die de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in het Brussels Gewest wil versterken tegen 2025. 
 
Dit programma wordt gedragen door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de minister van Onderwijs en de minister-president van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het bestaat uit 19 beleidswerven, waarvan er 9 zullen worden uitgevoerd door de Dienst Schoolfacilitator van het Brussels Gewest, die onder leiding staat van de schoolfacilitator.
 
Het actieplan 2016 van de Dienst Schoolfacilitator is op 4 februari 2016 gepresenteerd aan het Expertisecomité voor de Scholen. Dit orgaan verenigt de actoren van de gemeenschappen en het gewest die betrokken zijn bij de realisatie van nieuwe scholen en ondersteunt de schoolfacilitator bij het volbrengen van haar opdrachten. 
 
Het actieplan 2016 van de Dienst Schoolfacilitator vloeit voort uit de jaarlijkse prioriteiten van het Brussels programma voor het onderwijs, die zijn besloten tijdens de Sociale Top van oktober 2015. 
 
Het is opgebouwd rond twee strategische pijlers die dienen ter ondersteuning van de besluitvorming over de schoolinfrastructuur en de operationele acties om de oprichting, de kwaliteit en de stedelijke integratie van scholen te bevorderen. 
 
Op strategisch vlak zal de Dienst Schoolfacilitator de monitoring van de vraag naar en het aanbod van schoolplaatsen verder ontwikkelen. Het doel hiervan is objectieve gegevens verschaffen over de vraag naar schoolplaatsen in Brussel. 
 
De Dienst Schoolfacilitator zal ook verdergaan met de ontwikkeling van instrumenten om initiatiefnemers van schoolprojecten te steunen en te adviseren bij de keuze voor de plaats van hun project. Het gaat hierbij vooral om het in kaart brengen van de gebouwen en terreinen die potentieel bruikbaar zijn voor een schoolfunctie en van de vraag naar schoolplaatsen die voortvloeit uit de vastgoedontwikkelingen in het gewest. 
 
Op operationeel vlak zullen twee belangrijke projecten starten in 2016.
 
De eerste actie is bedoeld om de schoolomgeving te verbeteren en de school te openen naar de buurt. 
 
Hoe? Door ‘schoolcontracten’ op te stellen met als doel:
  • ontwikkeling van plannen voor de ruimtelijke ordening rond scholen die rekening houden met het beleid op het vlak van mobiliteit, groenvoorziening, stadsreiniging, openbare verlichting, preventie, sportinfrastructuur…
  • mogelijkheid bieden dat de school wordt gebruikt door andere actoren buiten de schooluren (volwassenenonderwijs,  vormingen, culturele en sportieve activiteiten…). 
Er wordt een schoolcontract opgesteld in samenwerking met de gemeenschappen, scholen, gemeenten, wijkverenigingen en betrokken gewestelijke administraties. 
 
In 2016 zal de Dienst Schoolfacilitator een projectoproep lanceren om 3 proefprojecten te selecteren. 
 
In eerste instantie zal de binnen- en buitenomgeving van de scholen worden geanalyseerd om een diagnose te maken van hoe de stedelijke integratie van de school verbeterd kan worden en hoe het buitenschoolse aanbod voor het schoolpubliek en voor het niet-schoolse publiek kan worden vergroot. 
 
Deze diagnose gaat gepaard met een actieplan en een overzicht van de vereiste investeringen (met inbegrip van een begroting en een planning). 
 
De realisatie van de geplande investeringen moet starten vanaf 2017.
 
De tweede actie is bedoeld om de kwaliteit van de schoolgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.
 
Naast de kwantitatieve vraag naar schoolplaatsen is ook de kwaliteit van de schoolinfrastructuur van belang. In 2016 zal de Dienst Schoolfacilitator een onderzoek doen naar de kwaliteit van de schoolgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om basis van een steekproef van scholen na te gaan wat de veel voorkomende problemen zijn bij de kwaliteit van de infrastructuur en de stedelijke integratie. Er zal bijzondere aandacht gaan naar de onderwerpen die te maken hebben met de gewestelijke bevoegdheden (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening - GSV, brandpreventienormen, rationeel energiegebruik, behandeling van asbest, akoestisch comfort, toegankelijkheid van de school…). 
Op basis van deze vaststellingen zal het onderzoek mogelijkheden en ingrepen voorstellen om de bestaande ruimte van de scholen beter te gebruiken en om de kwaliteit van de schoolinfrastructuur en de integratie van de school in de stad te verbeteren. 
Over het onderzoek zal een publicatie verschijnen, die ter beschikking wordt gesteld aan alle schoolactoren in Brussel. 
 
Daarnaast zal de Dienst Schoolfacilitator de individuele ondersteuning aan initiatiefnemers van schoolprojecten voortzetten en een praktische gids online zetten waarin alle nuttige informatie over de realisatie van schoolinvesteringen is gebundeld (administratieve procedures, reglementen, tips voor de ontwikkeling van een kwaliteitsvol project…). 
 
In 2016 zal de Dienst Schoolfacilitator zich eveneens inzetten voor initiatieven tegen schoolverzuim. Het Programma voor de Preventie van Schoolverzuim zal worden geïntegreerd in de Dienst Schoolfacilitator in het tweede kwartaal van 2016.