U bent hier

 

Overzicht van bestaande praktijken en samenwerking met partners.

Individuele gesprekken

Sinds maart 2013 voert het agentschap gesprekken met het speelveld van de burgerparticipatie in Brussel.
 
Deze ontmoetingen dienen een dubbel doel:
 • meer inzicht krijgen in de ervaringen op het terrein;
 • eerste concrete antwoorden formuleren voor de oprichting van een expertisecentrum voor participatie bij grote stadsprojecten.
De stadsprojecten en de participatieve ervaringen vormen de basis voor de gesprekken met de diverse spelers. Tijdens de gesprekken stelde het ATO hen een aantal vragen over de bestaande ervaringen:
 • Welke voordelen haalt u uit de participatieve processen die u uitvoert?
 • Welke moeilijkheden ondervindt u bij de participatie? Welke oplossingen bestaan daarvoor?
 • Welke doelen beoogt participatie?
 • Op welke momenten van het stadsproject is de participatie van de diverse spelers gewenst?
 • Op welke doelgroepen en stakeholders is uw participatieve proces gericht?
 • Welke soorten methoden gebruikt u om participatieve processen in goede banen te leiden? Zijn die aangepast aan uw doelstellingen? 

Stand van zaken: verwachtingen en aanbevelingen 

Als facilitator van de kennis over en de ontwikkeling van het gebied heeft het ATO de verwachtingen en aanbevelingen die het meest werden genoemd gedistilleerd. 
 
Die zijn vervolgens samengevat in 4 doelstellingen:
 1. een gemeenschappelijk referentiekader vinden
 2. meer coördinatie tussen de procedures
 3. rekening houden met de diversiteit van doelgroepen en belangen
 4. inzet van communicatie- en informatiemiddelen
Deze doelstellingen zijn gedefinieerd als: 
 • aspecten van de participatie die verbeterd of versterkt kunnen worden;
 • mogelijke oplossingen waar het centrum oog voor moet hebben.
Ze zijn opgenomen in een stappenplan, dat in twee vergaderingen met de spelers verder zal worden uitgewerkt.

Samenwerking met partners

Synthesebijeenkomst (2 december 2103)

Het ATO presenteerde de synthese van de individuele ontmoetingen en de eerste voorstellen voor de ontwikkeling van een expertisecentrum voor burgerparticipatie en de verbetering van de participatieprocessen in het kader van grote stadsprojecten. Lees het stappenplan.
 
De eerste voorstellen zijn onder andere:
 • de timing van de verschillende procedures duidelijker maken;
 • meer transversale coördinatie tussen de instanties die betrokken zijn bij het proces;
 • de vormen van debat en de communicatiemiddelen;
 • ...
De gesprekken vonden plaats met een honderdtal vertegenwoordigers van instanties, regionale en lokale administraties, consultancybureaus voor participatie, stedenbouwkundige agentschappen en verenigingen, evenals academici. Zij werden uitgenodigd om hun opmerkingen over en instemming met de voorstellen te geven.
 
Tijdens de bijeenkomst werden ook voorbeelden gegeven van participatieve processen tijdens grote stadsprojecten in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk, als input voor de debatten van de deelnemers.