U bent hier

 

Methoden.

Kennis en ontwikkeling van het gebied faciliteren

Het ATO ontwikkelt twee complementaire werkgebieden om zijn opdrachten te vervullen:

 • meer inzicht krijgen in de evoluties op het terrein;
 • de ontwikkeling van gebieden en strategische projecten coördineren.

Door het creëren van partnerships deelt het agentschap de informatie met publieke en private stedelijke actoren. Het promoot gemeenschappelijke projecten en instrumenten om de doeltreffendheid te vergroten. Deze ontwikkeling van de samenwerking gaat samen met een expertise op het gebied van participatie.

Meer inzicht in de evoluties op het terrein

Het ATO heeft een adviserende en begeleidende rol om de overheid te ondersteunen bij haar beleidsvorming. Het stelt zijn expertise ter beschikking aan de overheidsinstanties.

Het agentschap tracht meer inzicht te krijgen in de evoluties op het terrein door observatie, dat will zeggen de inzameling, verwerking en analyse van informatie.

Daarnaast zorgt het ATO ervoor dat de voorwaarden zijn vervuld om gebruik te maken van:

 • monitoring, dat will zeggen follow-up van de sociaaleconomische evoluties en van het gevoerde beleid om daaruit de diverse tendensen te distilleren;
 • prospectief onderzoek, dat will zeggen distilleren van mogelijke en/of wenselijke toekomstscenario’s (op basis van de monitoring), vergelijken van de scenario’s en inwinnen van de mening van de publieke en private partners.

Het ATO richt zich hoofdzakelijk op de sociaaleconomische situatie in het Gewest en het grootstedelijke gebied. De voornaamste transversale thema’s zijn huisvesting en bewoonbaarheid, economie en tewerkstelling, voorzieningen en sociale cohesie. Het ATO onderzoekt eveneens specifieke vragen op het gebied van de ontwikkeling van de strategische gebieden en de grote projecten in het Gewest.

De evolutie van het Gewest en van het grootstedelijke gebied moet worden geanalyseerd op verschillende niveaus, afhankelijk van de geïdentificeerde problemen. Het ATO steunt daarbij op het werk dat is verricht door andere structuren. Zo creëert het een informatienetwerk dat het delen van kennis bevordert. Het behoort tot de faciliterende taak van het ATO om een gedeelde  visie op het gebied te helpen vormgeven.

De resultaten van de analyses en onderzoeken worden overgemaakt aan de regering en eveneens breder gecommuniceerd door middel van publicaties, studiedagen, symposia, themagroepen …

De ontwikkeling van strategische gebieden en projecten coördineren

De hoofdtaak van het ATO is de coördinatie van de ontwikkeling van de 11 strategische gebieden in het Gewest*. Daartoe volgt het agentschap:

 • de concrete uitvoering van de regeringsbesluiten, met name in het kader van de richtschema’s;
 • de realisatie van de grote stadsprojecten met een gewestelijke uitstraling in de strategische gebieden (congrescentrum, winkelcentrum, grote theaterzaal, multifunctioneel stadion …).

Het agentschap fungeert als een schakel tussen de publieke en private partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze gebieden.

Concreet vervult het agentschap de volgende taken:

 • toezien op de naleving van de engagementen van alle partijen en de termijnen;
 • kansen en problemen identificeren;
 • werkvormen bedenken (gemengde vennootschappen, publiek-private samenwerking);
 • proactieve samenwerking tussen de betrokken partijen van een project organiseren;
 • deelnemen aan de zoektocht naar investeerders die zich in het gebied willen vestigen;
 • toezien op de kwaliteit van de projecten, in nauwe samenwerking met het Brussel Stedelijke Ontwikkeling (Directie Studie en Planning, Directie Stadsvernieuwing) en de bouwmeester;
 • nagaan of de projecten passen in een duurzaam ontwikkelingsbeleid;
 • burgerparticipatie organiseren, met name in samenwerking met het middenveld;
 • tijdens het hele proces zorgen voor het verspreiden van de informatie.

* Delta, Europese wijk, Heizel, Josaphat, Kanaalgebied, Kruidtuin (voormalig Rijksadministratief Centrum), Schaarbeek-Vorming, Thurn en Taxis, VRT-RTBF, Weststation en Zuidwijk.