U bent hier

 

Actualités. Nieuws.

07/03/2014
Scholen
Inventarisatie van de schoolplaatsen
Op initiatief van de regering evalueert het ATO sinds 2011 het aanbod van en de vraag naar schoolplaatsen, evenals het vastgoed dat daarvoor beschikbaar is. Dat gebeurt op wijkniveau.
 
In de loop van 2013 heeft het ATO een groot aantal actoren ontmoet die betrokken zijn bij het creëren van schoolplaatsen, waaronder de negentien gemeenten. Die gesprekken hadden het volgende doel:
  • zo veel mogelijk informatie verzamelen om de knelpunten bij het creëren van schoolplaatsen te analyseren;
  • feiten en projecties van het tekort aan geplande schoolplaatsen verifiëren;
  • de inventaris van mogelijke locaties voor nieuwe schoolplaatsen actualiseren (het kadaster van beschikbaar vastgoed dateert van 2011);
  • de territoriale analyse verfijnen door contextelementen te preciseren;
  • informatie verzamelen over de moeilijkheden die worden ondervonden bij het plannen van schoolplaatsen;
  • duurzame contacten leggen, met name met de gemeenten, evenals een permanente follow-up met de inrichtende machten en de subsidiërende overheden.
Op basis van die informatie heeft het agentschap een nota opgesteld voor de opvolging van de planning van de schoolvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin staat:
  • het aantal gecreëerde en geplande plaatsen per gemeente, over alle netten verspreid;
  • een kaart van de prioritaire wijken en de mogelijk beschikbare locaties;
  • een reeks lokale problemen (impact van de bevolkingsgroei, moeilijkheden bij de uitvoering, kwaliteit van de infrastructuur …), die worden ondervonden door de gemeenten en door andere actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het thema.
Het Agentschap zal de opvolgingsnota regelmatig bijwerken met de elementen die worden aangebracht door de spelers die bij de redactie ervan betrokken zijn. Raadpleeg regelmatig de website van het ATO.
 
Lees de nota “Opvolging van de planning van de schoolvoorzieningen” (februari 2014).
 
Op dit moment werkt het agentschap aan een ‘monitoring van het schoolaanbod’ om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de veranderende behoeften. Via de monitoring kan het plaatstekort per wijk nauwkeuriger en regelmatiger worden berekend. Ook zal het mogelijk zijn om rekening te houden met de grote woningbouwprojecten die nieuwe bewoners naar de wijken brengen.
 
Dit instrument wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen het ATO en de gewestelijke administratie voor Stedenbouw, Toezicht op de gemeenten, Openbare aanbestedingen en Stadsvernieuwing. Het zal een krachtig instrument zijn voor het beleid, onder andere voor de toekomstige ‘schoolfacilitator’. Die zal de samenstelling van administratieve dossiers gaan coördineren, zodat de haalbaarheid van projecten zo snel mogelijk gegarandeerd wordt.