U bent hier

 

Actualités. Nieuws.

16/01/2014
Een school facilitator
Bij het overleg dat het minister-president afgelopen december opzette tussen het Brussels Gewest en de Ministers van Onderwijs van de Gemeenschappen bleek dat er nood was aan iemand die instond voor de coördinatie van alle actoren die van ver of dichtbij betrokken zijn bij het organiseren van het onderwijs in het Brussels Gewest, en dan in het bijzonder ter ondersteuning van de Brusselse gemeenten.
 
De Regering heeft er donderdag 16 januari voor gekozen om via een oproep tot kandidaatstelling een Schoolfacilitator aan te stellen om deze voor Brussel even belangrijke als dringende opdracht te vervullen. 
 
Het spreekt voor zich dat een degelijke coördinatie tussen de verschillende overheden en bevoegde diensten, de inrichtende machten, de plaatselijke besturen, de gewestelijke diensten voor Stedenbouw, de DBDMH, het toezicht inzake overheidsopdrachten enz. onmisbaar is.
 
Om het overleg met het oog op de creatie van meer schoolplaatsen - door renovatie dan wel nieuwbouw - te kunnen organiseren, moet de facilitator directe toegang kunnen hebben tot de gewestelijke gegevens die vergaard worden door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) in de schoot waarvan hij zal worden ondergebracht. 
 
De facilitator zal ermee belast worden een deskundigencomité bestaande uit vertegenwoordigers van de Regering, vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen, de gewestelijke diensten voor Stedenbouw, het ATO, de Inrichtende Machten, de diensten die toezicht uitoefenen op de overheidsopdrachten en de veiligheids- en preventiediensten samen te brengen en te coördineren. 
 
Dit deskundigencomité krijgt als voornaamste opdrachten :
  • Het versterken van de informatie-uitwisseling waaraan het ATO behoefte heeft bij de uitwerking van zijn monitoring van vraag en aanbod voor wat betreft de beschikbare plaatsen in het Gewest
  • De verschillende administratieve vergunnings- en machtigingsprocedures opvolgen die vallen onder gewestelijke bevoegdheden
  • Een permanente communicatie tot stand brengen met de overheden bij de Gemeenschappen bevoegd voor machtigingen, en meer bepaald op stedenbouwkundig vlak, omkaderingsnormen en programmering
  • Bemiddeling en raadpleging organiseren die vereist zijn om de verschillende projecten en opdrachten te volbrengen
  • Toezien op het duurzaam karakter van de gecreëerde plaatsen, onder meer door de omzetting van plaatsen in de tijdelijke infrastructuur naar permanente infrastructuur

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.