U bent hier

 

Événements. Evenementen.

maandag, 14 december, 2015
Tien grote uitdagingen voor Brussel
Conferentiecyclus
Praktische
Plaats
BIP, Zinnekezaal, toegang via de Erekoer, Koningsplein 10-11, 1000 Brussel
Tijd
één maandag per maand van 18 tot 20 uur
Toegang
gratis, geen inschrijving nodig voor de publieksconferenties
2015-01-29 - Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en de Brussels Academy organiseren samen van februari tot december 2015 een cyclus van tien bijeenkomsten over de grote uitdagingen voor Brussel. 
 
 
Deze tien bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats, behalve in de zomermaanden.
 
Elke thematische masterclass bestaat uit: 
  • op maandagavond: een conferentie voor het grote publiek door een vermaarde universiteitsprofessor;
  • op dinsdagvoormiddag: een werkseminarie met circa dertig deskundigen uit de publieke en private sector en het middenveld (om dieper in te gaan op enkele aspecten die de dag ervoor werden besproken).
De publieksconferenties zijn gratis en voor iedereen toegankelijk en vinden één maandag per maand plaats van 18 tot 20 uur in het BIP (Zinnekezaal, toegang via de Erekoer, Koningsplein 10-11, 1000 Brussel).
De meeste sprekers hebben ervoor gekozen om zich in het Frans uit te drukken, maar de gesprekken met het publiek zijn tweetalig.
 

Gedetailleerd programma

1. Instellingen – Stedelijke dynamiek en Brussels bestuur 

Het huidige Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het resultaat van zes staatshervormingen. De institutionele situatie die daaruit volgt lijkt heel complex en is in elk geval heel specifiek. Bovendien heeft stedelijke dynamiek de stad helemaal getransformeerd. Brussel is een kleine wereldstad, met een zeer diverse bevolking en een gewestelijk bestuur, dat de stad deelt met twee gemeenschappen en negentien gemeenten.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 23 februari 2015]
Stedelijke dynamiek en institutionele complexiteit 
Prof. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel - VUB) 
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 24 februari 2015]
Betere beheersing van de institutionele complexiteit met de instrumenten van de zesde staatshervorming
 

2. Demografie – Brussel tussen bevolkingsexplosie en stadsvlucht

De laatste jaren blijft de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeien. Die nettostijging is vooral het gevolg van het geboortecijfer en de internationale immigratie. De stadsvlucht naar de rand van Brussel van bepaalde bevolkingslagen blijft immers structureel. Dit demografische knelpunt verandert de samenstelling van de bevolking en heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid, de huisvesting, het onderwijs en de voorzieningen. 
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 30 maart 2015]
De bevolkingsexplosie
Prof. Patrick Deboosere (Vrije Universiteit Brussel - VUB)
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 31 maart 2015]
- Gebruik van demografische databases voor een goede organisatie van de stedelijke ontwikkeling
- De vraag naar voorzieningen: het voorbeeld van de monitoring van het schoolaanbod
 

3. Geschiedenis – Het verleden als fundering voor de toekomst 

Al sinds het tijdperk van de hertogen van Bourgogne is Brussel een belangrijk politiek centrum. De stedelijke dynamiek floreerde door de rol van de stad binnen de staat, haar administratieve functie en de diensten die er worden aangeboden. Brussel is het regionale centrum van wereldrijken geweest en de hoofdstad van de Verenigde Nederlanden. Nu is zij de hoofdstad van België en meer recent van de Europese Unie. Een lange geschiedenis, die de evolutie en het lot van de stad bepaalt.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 27 april 2015]
Geschiedenis van een hoofdstad
Prof. Claire Billen (Université Libre de Bruxelles – ULB)
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 28 april 2015]
Hoe kunnen we het erfgoed en de erfenis van het verleden beter benutten?
 

4. Economie – De oplossing van de Brusselse paradox 

In enkele decennia is Brussel getransformeerd van de grootste industriestad van het land naar een voornamelijk tertiaire stad met internationale roeping. De economie doet het relatief goed, maar komt vooral ten goede aan de hoogopgeleide inwoners en de vele pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië die er komen werken. In het Kanaalgebied, waar oorspronkelijk veel industrie was, is er weinig werk voor laagopgeleiden en de werkloosheid is er bijzonder hoog. Een van de rijkste steden van Europa met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van België: dat is de economische paradox van Brussel.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 18 mei 2015]
Het economische systeem van Brussel
Prof. Christian Vandermotten (Université Libre de Bruxelles - ULB)
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 19 mei 2015]
Welk economisch model kan de Brusselse werkloosheid verminderen?
 

5. Ruimtelijke ordening/Mobiliteit – Welk stedelijk weefsel speelt in op de behoeften van de burgers?

Sinds ‘koning-urbanist’ Leopold II heeft Brussel grote veranderingen ondergaan: de spoorwegverbinding tussen Noord- en Zuidstation; de ingrepen voor Expo 58 die vrij baan maakten voor de auto, voor de functionele stad; de omkering van de trend naar meer aandacht voor de levenskwaliteit in de stad, voor de inwoners in de gewestelijke ontwikkelingsplannen. Maar om het stedelijke weefsel echt te laten inspelen op de huidige en toekomstige behoeften blijft er nog een hele weg af te leggen.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 15 juni 2015]
Ruimtelijke ordening en planologie
Géry Leloutre (Université Libre de Bruxelles – ULB)

SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 16 juni 2015]
Planologie, infrastructuur, mobiliteit: welke marges en welke methoden zijn er om het Brussel van morgen vorm te geven?
 

6. Culturen – De ‘superdiversiteit’ in Brussel 

De huidige samenstelling van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is door de tijden heen bepaald door opeenvolgende migratiestromen, die steeds diverser werden: werknemers uit Italië, Spanje, Marokko, Turkije, Polen…; politieke of economische vluchtelingen uit Latijns-Amerika, Frankrijk… of landen in oorlog; kaderleden uit heel Europa en verder. Zo is Brussel een ‘multicultureel’ gewest geworden, of volgens sommigen ‘multicommunautair’. Het is een stad waar de meerderheid van de bevolking, ook al is die Belgisch, niet dezelfde gemeenschappelijke referenties heeft als de ‘Belgische Belgen’ van vroeger; een gebied dat bestaat uit veel minderheden en wordt gekenmerkt door zijn ‘superdiversiteit’. Dat maakt het een kweekvijver voor innovatie en creativiteit.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 31 augustus 2015]
Brussel, kruispunt van culturen
Prof. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel - VUB)
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 1 september 2015]
Op welke manier interculturaliseren en hoe meer eenheid creëren met respect voor de diversiteit
 

7. Milieu – Een visie op Brussel als ecosysteem 

Het gebied van Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt zich uit over drie valleien, die zijn reliëf en zijn waterhuishouding bepalen. Door het Zoniënwoud, de openbare parken en de privétuinen is het een heel groene stad. Dit natuurlijke weefsel, met zijn waterlopen en vijvers, bevordert de biodiversiteit in de stad. Een stad moet worden gezien als een ecologisch systeem, waarin lucht, water, voeding en grondstoffen circuleren. Zeker als de klimaatverandering een duurzame transitie vereist. 
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 28 september 2015]
De stad als ecosysteem
Prof. Pierre Vanderstraeten (Université Catholique de Louvain – UCL)

SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 29 september 2015]
Hoe kunnen we een duurzame transitie bevorderen?
 

8. Sociaal-ruimtelijke structuur – Het belang van het ‘sociale grondgebied’

Veel Brusselaars hechten een grote waarde aan de identiteit van hun gemeente, de sfeer in hun wijk. Een stad is nooit homogeen, omdat de ruimte, de bewoners en de gebruikers het ‘karakter’ van een gebied bepalen. De geschiedenis en de evolutie van deze sociale geografie kunnen we verklaren als we kijken naar de sociaaleconomische mutaties in onze maatschappij. Die mutaties markeren ook de fragmentering van de stad.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 26 oktober 2015]
De sociale geografie van Brussel
Prof. Christian Kesteloot (Katholieke Universiteit Leuven - KULeuven)
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 27 oktober 2015]
- Observatie en analyse van het ‘sociale grondgebied’: de territoriale stad en territoriale inlichtingen
- Versterking van de sociale mix of bevordering van sociale mobiliteit?
 

9. Meertaligheid – Zeg mij welke talen je spreekt en ik zeg je welk Brussel jij bent

In België zijn essentiële zaken zoals cultuur en onderwijs georganiseerd volgens de drie officiële landstalen. Maar in Brussel worden behalve Frans en Nederlands – de officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – meer dan honderd talen gesproken, in wisselende hoeveelheden. Steeds meer gezinnen zijn meertalig, misschien niet officieel, maar wel in hun dagelijkse leven. Bovendien krijgt het Engels een steeds groter belang als gevolg van de internationale rol van Brussel. Het leren van talen is dus een belangrijke inzet van het Brusselse onderwijs.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE = AFGELAST  [Maandag 23 november 2015]
Brussel, meertalige stad
Prof. dr. Philippe Van Parijs (Université Catholique de Louvain – UCL)
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN = AFGELAST  [Dinsdag 24 november 2015]
Hoe kunnen we de meertaligheid van de Brusselaars verbeteren en het onderwijs aanpassen aan de stedelijke context?
 

10. Europa – Van zetel tot hoofdstad van Europa

Een hoofdstad is de zetel van de grote instellingen van een gebied. In die zin is de Belgische hoofdstad Brussel als zetel van de Europese instellingen ook de hoofdstad van de Europese Unie. Maar een hoofdstad moet ook een culturele, artistieke en intellectuele smeltkroes zijn. Daarom is een belangrijke uitdaging voor Brussel om echt de hoofdstad van Europa te worden. Want sinds meer dan een halve eeuw en voor nog lange tijd is de evolutie van Brussel verbonden met die van de Europese Unie en met de integratie van de tienduizenden Europese onderdanen die in de instellingen werken.
 
PUBLIEKSCONFERENTIE  [Maandag 14 december 2015]
Uitgroeien tot dé hoofdstad van Europa
Prof. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel – VUB)
Prof. dr. Philippe Van Parijs (Université Catholique de Louvain - UCL) zal een eerste commentaar geven over het onderwerp.
 
SEMINARIE VOOR DESKUNDIGEN  [Dinsdag 15 december 2015]
- Hoe kunnen we nog meer voordeel halen uit het statuut van Europese hoofdstad? 
- Hoe veranderen we expats in Brusseleirs?
 

Contactpersonen:

F   : Veronica PEZZUTI – ATO – 02 563 62 83 – vpezzuti@adt.irisnet.be
NL: Jessica van de VEN – Brussels Academy – 0494 38 56 10- jevdeven@vub.ac.be

 

1