You are here

 

Methode.

De verschillende fasen in de ontwikkeling van de monitoring
De monitoring van culturele voorzieningen is een evolutief instrument. De ontwikkeling vraagt enkele fasen die elkaar gedeeltelijk overlappen.

Fase 1 : ontmoetingen met de culturele en sociaal-culturele wereld en organisatie van werkgroepen (2014-2016)

 • Identificatie van de noden van de sector 
 • Bepaling van de doelstellingen
 • Inventarisatie van de beschikbare bronnen en kanalen 
Aan het begin van het project is een werkgroep opgericht met het Réseau des Arts à Bruxelles en het Brussels Kunstenoverleg (RAB-BKO), culturele experts (beheerders van culturele instellingen: musea, culturele centra, theaters etc.), onafhankelijke experts en organisaties zoals A+ en Kunstenpunt. In het kader van de acties na de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel, hadden deze organisaties reeds een basis gelegd voor een typologie van culturele ruimten.
 
De werkgroep onder leiding van perspective.brussels heeft deze typologie, die voornamelijk de kunstensector betrof, herwerkt en uitgebreid naar het sociaal-cultureel werk, zodat bijvoorbeeld ook activiteiten op het vlak van permanente vorming of sociale inschakeling worden opgenomen. De werkgroep heeft dus een meer globale definitie van cultuur gehanteerd en heeft getracht rekening te houden met de polyvalentie van de ruimten. Om deze reden heeft perspective.brussels ook samengewerkt met de Franse en Vlaamse gemeenschapscommissies, de subsidiërende overheden van sociaal-culturele verenigingen. 
 

Fase 2: opmaak van een inventaris van infrastructuur (2016)

 • Oplijsting van naam en adres van de culturele en sociaal-culturele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Na de definitie van de typologie werd een inventaris opgemaakt van de voorzieningen in kwestie. Meerdere kanalen werden hiervoor aangewend: de database van de Inventaris van voorzieningen en diensten aan de bevolking, opgesteld door het ATO, de database van agenda.brussels en van MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events). Er werden tevens talloze contacten gelegd met de bevoegde autoriteiten en de actoren op het terrein (gemeenten, gemeenschapscentra, culturele centra, huiswerkscholen, bibliotheken, enz.).
 
De inventaris bevat:
 • De naam van de infrastructuur;
 • Het adres van de infrastructuur;
 • Het generiek e-mailadres van de infrastructuur;
 • De naam en voornaam van de beheerder van de infrastructuur;
 • Het e-mailadres van de beheerder.
Aan de hand van deze inventaris kon een adresboek worden samengesteld voor het versturen van de vragenlijst aan de beheerders van infrastructuur (zie fase 4).

Fase 3: ontwikkeling van de vragenlijst en de zoekmotor (2015-2017)

 • Uitwerking van de vragenlijst over de infrastructuur, met de culturele en sociaal-culturele actoren
 • Realisatie van de zoekmotor 
Een vragenlijst kwam tot stand om de gegevens verzameld via de inventaris (fase 2) te vervolledigen. Doel is met name om nuttige gegevens te verzamelen voor de territoriale analyse (zoals de capaciteit van de ruimten en het type gebruikers) en voor het zoeken naar infrastructuur (technische uitrusting in de ruimtes, zoals verwarming, decormateriaal, enz.). Deze gegevens zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de vraag van de actoren op het terrein, die moeilijkheden ervaren bij het vinden van geschikte ruimten voor hun activiteiten. 
 
De vragenlijst en de daaraan gekoppelde database zijn gehost bij visit.brussels en online te raadplegen via agenda.brussels. De beheerders van de infrastructuur vullen de gegevens zelf aan om ervoor te zorgen dat deze up-to-date en zo nauwkeurig mogelijk zijn.
 
Daarnaast ontwikkelen visit.brussels en perspective.brussels een zoekmotor waarmee de locaties op een interactieve kaart op agenda.brussels gevonden kunnen worden.

Fase 4: lancering van de vragenlijst en implementatie van de Monitoring (2016-2017)

 • Invullen van de online vragenlijst door de beheerders
 • Online publicatie van de zoekmotor en de interactieve kaart en verspreiding naar het grote publiek
Vanaf december 2016 nodigen perspective.brussels en visit.brussels de beheerders van culturele en sociaal-culturele infrastructuur uit om de vragenlijst in te vullen op agenda.brussels. Ongeveer één keer per jaar zullen de beheerders een uitnodiging ontvangen om de ingevoerde gegevens te actualiseren.
 
De zoekmotor, die deel uitmaakt van de Monitoring van de culturele infrastructuur, zal ter beschikking gesteld worden vanaf het moment dat de database voldoende gevuld is om locaties te zoeken.
 

Fase 5: territoriale analyse en synthese (2017-…)

 • Realisatie van kaarten met het aanbod aan culturele en sociaal-culturele infrastructuur
 • Territoriale analyse
 • Evaluatie van het instrument 
Er zullen online kaarten worden gepubliceerd van de Brusselse locaties voor creatie, presentatie, vormings- en gemeenschapsvormingsactiviteiten om de diversiteit aan culturele en sociaal-culturele infrastructuur te tonen.  
 
De antwoorden op de vragenlijst zullen interessante elementen voor de territoriale analyse opleveren: grootte van de ruimten, soorten activiteiten die er plaatsvinden, types van gebruikers etc. Dat zal perspective.brussels helpen bij het voorstellen van bijkomende 
voorzieningen in het kader van programma’s voor de ontwikkeling van de strategische gebieden.
 
Het instrument zal regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd in het licht van eventuele nieuwe behoeften.